Framstegspartner

Vem bestämmer om vägen?

Det enkla svaret på den här frågan är att det är väghållaren som bestämmer om vägen. Väghållaren kan vara en enskild vägförening / samfällighetsförening, en kommun eller Vägverket. Väghållarens skyldigheter och ansvar är ungefär detsamma oavsett vilken av dessa tre det är.

I en del fall känner dock enskilda väghållare att kommunen ställer krav på dem. Direkt kan dock inte en kommun ställa krav på hur en enskild väghållare ska sköta sin väg, däremot indirekt. Två exempel:

  • Kommunen ger ett riktat ekonomiskt bidrag och föreskriver hur pengarna ska användas.
  • Kommunen antar en detaljplan för området där vägnätet ingår. I detaljplanen kan t.ex. föreskrivas att trottoarer ska byggas längs vissa vägar. Genom att i detaljplanen även villkora beviljandet av bygglov med att utformningen av vägarna ska överensstämma med detaljplanens föreskrifter, kan kommunen tvinga fram en utbyggnad.

En väghållare kan också hamna i konflikt med en angränsande privat fastighetsägare om hur vägen ska utformas utanför hans tomt. Väghållaren vill förändra vägen men det vill inte fastighetsägaren, eller tvärt om. Situationen kan också kompliceras om väghållaren inte själv är ägare till vägfastigheten, d.v.s. marken där vägen ligger.

Framstegspartner har mångårig erfarenhet av den här typen av frågeställningar och kunskapen att finna konstruktiva lösningar på de problem som kan uppstå.
Framstegspartner har också ett väl etablerat samarbete med Riksförbundet Enskilda Vägar samt med jurister med specialkompetens inom detta område.

Välkommen att kontakta Framstegspartner för uppdrag!

Till startsidan   Kontakt

Utsikter till framsteg!